a cura di Marco Forni

L difton ue o l iat

Tl difton ue coche l vën dant p.ej. tla parola puech, vën l vocal e pronunzià manco daviert che l vocal ë y manco sterch che l vocal u. Per chësta ultima rejon iel n difton ascendënt.

ue-, -ue- [] uef, uele, cuer, fuech, juebia, muele


I vocai u y e ti ejëmpli tlo dessot ne forma nia n difton ma n iat (cfr. Iat), ajache tramedoi vën pronunziei (auzei ora) individualmënter:

a/flu/ënt, a/flu/ën/za, bu/ë/der, bu/ë/dra, con/gru/ën/za, co/sti/tu/ënt, cru/ënt , cun/se/gu/ënt, cun/se/gu/ën/za , cun/tri/bu/ënt, cun/tri/bu/ën/ta, de/lin/cu/ënt, de/lin/cu/ën/ta, de/lin/cu/ën/za, e/lo/cu/ën/za, fre/cu/ën/za, nflu/ënt, re/cu/sti/tu/ënt, ru/ëus, se/cu/ën/za


Nce ti caji tlo dessot ne n’ons nia n difton, ma doi silbes che se anconta:

su/ënz    (che vën da: suvënz)
nu/ëm/ber    (che vën da: nuvëmber)
plu/ëi    (che vën da: pluvëi)


L vën cunsià de scrì la forma ntiera:

suvënz, nuvëmber, pluvëi