a cura di Marco Forni

Scrì fauz
Scrì drët

Scrì drët 1
*Cë da cativ che té iës ncuëi, chésc guant ië ben nuef!
*Pu no, no, chësc ove bel l an passa!
*Pu pona ie ben mo nuef, per me fossa mo giut nuef.
*Ie mé éi ncuei trat sëura nuef ciauzei.
*Te Sëlva ie na buteiga te chëla che vënt ciauzei.
 
   
Scrì drët 2
*N’auter iede vede pa ence ie ilò.
*Ie me é trat entëur (l guant)
(se tré ntëur = sich umwerfen; se mudé = sich umziehen, cambiarsi).
*La se l a trat ora permò da seira dan ji a durmi.
*Chëla sara stata cuntenta de pudei se giamie ju i ciauzei.
*Encuei ne adrovi nia de jì a lauré.
 
   
Scrì drët 3
*Ie cianti gën pra l cor y duman vede a ciante te dlieja.
*Mi sor se conta tan bele che ie stat al mer.
*Ie vedi nia a Cluses cul auto.
*L ie stat fat ora che l chemun se da (a nëus) n cuntribut.
*Ncuei nia masa ben. Ie ei mel de ce. Ie stat luna colma i e durmi puech.
 
   
Scrì drët 4
*Ie no ie ei durmi duta nuet sciche n ciuc. Dasseira mé bevi for n cafe fosc dan ji a durmi.
*Inier dasseira sons jita abeneura a durmi.
(miec: nsëira; ncuei da sëira miec: nsnuet)
*Ie son jita scialdi tert à durmi, ajache fove nia stancia y tu iessa stanc da sëira?
*Eila leva gen abeneura daduman. El no, el durmisa l plu gen dut l danmesdi.
*I mutons fesc gen damat dan ji a durmi. Ie no, ie lieje plu gen n liber (i libri).
 
   
Scrì drët 5
*D’inviern ie tosc scur. D’insta ie y dis plu lonch y ie plu giut lineus.
*D’ansciuda muda l eura. Ce eura ie pa? Da c’ëura vessa a laure?
*Ie vedi a scola da mesa la ot daduman. Duman vede a lauré mpermo dal nuef.
*Jonsa a se bever zeche? Ie e na dreta seit.
*No ncuei nia dl’aurela. Muesse mo jì a Tluses y dala trei muesse bel vester ino tlo. N autèr iede veni gen cun te.
 
   
Scrì drët 6
*Te saludi. Ciao a s’udei. Un de chisc dis te cherde su.
*Ie son stat juda da l cumpani de mia sor.
*Te l poz ie mo diesc bales y jopa ie mo asse.
*L ie sta fat ora che muëssa paie na straufonga, ajache a tort.
*D inviern jon gen cui schi, canche l ië na bela nëiv.
 
   
Scrì drët 7
*L fesc cun granda lezitenza l’leur che l feje.
*Ie scrijëssi gën na lëtra a d’ël, ma l ie nia a cesa.
*La nuef cëses ie depentes ju a blanch.
*Ciuldi fejes nia chël che a dit dé fé?
*Ciuldi che ne e deguna uëia dé mé de ju cun velch da detel.
 
   
Scrì drët 8
*Fova ël gram de chel che ie suzedù?
*L l a udu che fova bel masa tert, për pudei mo l pie.
*Presc do ie stat a se to la casa che se ova desmincia sota cesa.
*Ino n’iede l ei ancunta ilo, ulache l ie danieura da abine.
*Té uderes che ne giaperes nianca plu n puni dé cuces.
 
   
Scrì drët 9
*Ël a dit a neus che bonamenter val samont ajache l’ie tan bele temp.
*Cene ceinen dasseira y guste gosten da duman abeneura dan ji à laure.
*L fesc tresora cie che l toca nia dà fe.
*Sa desmincia de cherde su per temp y eura.
*Ie sons jit abëneura à durmi, perchël son leva bele dala sies daduman.
*Luis sa dal cunce, me che ti mancia i tóc.
*Ëila ie jita al cri, ma l’ie bel vari da n pez inca.
 
   
Scrì drët 10
*I mutons pitli la paia dai plu granc.
*Ël ie plu bon de te à scola.
*Iniër da seira ie ëila jita à cri si cumpanìa, ma la fova nia a cësa.
*Sun meisa fova trei goc, ma el à fruza un.
*Se cumpronsa a neus n liber da liejer. Neus liejon gën liejëndes.
*L’ie uni stat fat ora de ti cunzeder nianca na lira.
*Bonamenter veni ie duman sce e nia vel auter da fe.
 
   

Traduzion

Traduzion 1
Ieri sono andato a Bolzano con l’automobile e tu con la bicicletta.
Io lo ho incontrato a Bressanone dopo anni che non ci siamo più visti.
Loro hanno organizzato una mostra e noi non siamo neanche andati a visitarla.
Quando è brutto tempo dobbiamo restare a casa e la mamma ci legge una favola.
 
   
Traduzion 2
Morgen bleibt er zu Hause.
Heute gehen sie nach Brixen.
Wie geht es dir? Es geht mir recht gut.
Es schneit.
 
   
Traduzion 3
Es windet.
Es scheint die Sonne.
Es regnet nicht.
Diese Tasche ist die meine.
 
   
Traduzion 4
Meine Tasche ist gelb.
Ich gehe einkaufen.
Der Hund lässt sich nicht fangen.
Dem Hund nachlaufen.