a cura di Marco Forni

Unì ora o ciafië

nia:

*Ie vënie bën ora cun chësta forba.
*Rates’a de unì ora cun chëla lana?

ma:

Ie ciafieie bën cun chësta forba.
Rates’a de ciafië cun chëla lana?

N.B.:

unì ora ne n’uel nia dì ‘auskommen’, ‘bastare’, ‘essere sufficiente’

ma:

‘herauskommen’, ‘uscire’

Ie ne vënie nia ora de cësa, ajache l ie massa frëit.