a cura di Marco Forni

Ruvé y unì

Tl rujenà auden for plu suvënz che l vën cuncià ite l verb ruvé mpede unì.

Co feji pa a ruvé a Urtijëi?
L ie ruvà tert de nuet.
Ne vëije nia l’ëura de ruvé.


Coche n vëija, ruvé uel dì ‘ankommen’, ‘arrivare’.

nia:

*Ncuei ne ruvi pa nia a marënda.

ma:

Ncuei ne vëni pa nia a marënda.


nia:

*Ie ne ruve nia cun té sun Ciampinëi.

ma:

Ie ne vënie nia cun té sun Ciampinëi.