a cura di Marco Forni

Particula pa o 'a te na dumanda

L elemënt pa o 'a possa tumé demez sce la frasa à n azënt de marueia o canche n ne n’à nia o n rata de ne n’avëi nia ntendù, zeche che ie unì dit dant da zachei d’autri.

Ce sort de guant es’a cumprà? CE SORT de guant es cumprà?
Cie fejes’a śën? CIE fejes śën?
Chi sauta pa nchin te Plan? CHI sauta nchin te Plan?
Tan giut al pa tampestà? TAN GIUT al tampestà?
Tan suvënz ves’a al chino? TAN SUVËNZ ves al chino?


(Cëla nce: Ce o cie)