a cura di Marco Forni

Nce o ënghe

Nce ie n averb che sotrissea na pert dla frasa che vën do:

À pa Trina cujinà y nce lavà ju? (no mé cujinà)
Ies’a furnà a Pruca y nce a Bulsan? (no mé a Pruca)
Ie son jit a Persenon y nce a Tluses (no mé a Persenon)


Ënghe ie n averb azentà y sotrissea na parola o na pert dla frasa che va danora:

À pa Trina ënghe lava ju? (no mé Luisa)
Ies’a tu ënghe furnà a Bulsan (no mé ëila)
Ie son ënghe jit a Tluses (no mé tu)