a cura di Marco Forni

Imperfet

Pra l verb tl imperfet dëssen daniëura scrì l pustom: v, y cialé nce de l pronunzië:

cuntova, dijova, fajova, metova, mparova

y nia: *dijoa, *fajoa, *metoa, *mparoa


Co dëssen pa dì?
nia:

ie *jove, ie *durmiove

ma:

ie jive, ie durmive