a cura di Marco Forni

Forma passiva

L passif: vën fat cun l ausilier unì (nia cun vester coche per talian) cumpanià dal verb plën tl partizip passà. L vën adurvà cun i verbs transitifs.

nia:

*L ie [unì] stat fat d’uni sort de lëures.
*La streda ie stata ngiareda da nuef.
*L sculé ie stat laudà dal maester.

ma:

L ie unì fat d’uni sort de lëures.
La streda ie unida ngiareda da nuef.
L sculé ie unì laudà dal maester.


Vel’ un lascia suvënz cuncordé l ausilier unì dl passif cun la desinënza dl partizip passà, sce l va danora n verb modal (dassëi, daussëi, pudëi ulëi).

nia:

*La muta dëssa unida judeda.
*La mutans dëssa unides cunseledes.
*I mutons dëssa unii defendui.

ma:

La muta dëssa unì judeda.
La mutans dëssa unì cunseledes.
I mutons dëssa unì defendui.

ma zënza verb modal:

La muta ie unida judeda.
La mutans ie unides cunseledes.
I mutons ie unii/unic defendui.