a cura di Marco Forni

Deberieda, cun o adum

N aud for plu suvënz che n adrova l averb adum mpede deberieda.

nia:

*Fé damat adum.

ma:

Fé damat deberieda.


nia:

*Son jit adum cun mi cumpani a scola. 
*Son jic adum cun i schi.

ma:

Son jit cun mi cumpani a scola.
Son jic deberieda cun i schi.


Nculé adum: Plu da giut univel nculà adum chiena per chëi da Vastlé (= Sevi).


Jì adum: Sce l lat ie jit adum, ne n’iel nia plu da bever.

Suné adum: La ciampanes sona adum (= per cherdé adum la jënt).

ma: 

Ël sona bele plu ani deberieda cun si sor.


nia:

*Ie sone adum cun mi fra.

ma:

Ie sone cun mi fra. Nëus doi sunon deberieda.