a cura di Marco Forni

Condizionel y congiuntif

Tl ladin mancel na forma aposta per l condizionel; l vën perchël adurvà l imperfet congiuntif.

(Vede cun i schi ajache l ie bel tëmp.) ➝ Jisse cun i schi sce l fossa bel tëmp.

(Feje crafuncins ajache i ie jic a tlupé ula.) ➝ Fajësse crafuncins, ma ne n’é deguna ula.

(Ëila cianta suvënz, ajache l’ à cher.) ➝ Ëila ciantëssa gën, ma la ne n’à degun cher.


O l congiuntif plucheperfet:

(Son jit/-a cun i schi ajache l fova bel tëmp.) ➝ Fosse jit/-a cun i schi sce l fossa stat bel tëmp.

(É fat crafuncins ajache i fova jic a tlupé ula.) ➝ Ësse fat crafuncins, ma ne n’ove deguna ula.

(Ëila ciantova suvënz, ajache la ova cher.) ➝ Ëila ëssa ciantà gën, ma la ne n’ova degun cher.