a cura di Marco Forni

Ce o cie

ce: cun funzion de elemënt interogatif dan a n sostantif:

Ce liber ues’a?
Ce guant te compres’a?
Ce furnadoia tulëis’a a jì sa mont?
Ce ëura iel pa?
Da ce ëura jons’a?


o te formules estlamatives:

Ce bel!
Ce bon!
Ce burt!


cie: cun funzion pronominela. Tlo possel tumé demez la particula interogativa pa o ’a sce la frasa à n azënt de marueia o canche n ne n’à nia o n rata de ne n’ avëi nia ntendù zeche che ie unì dit dant da zachei d’autri.

Rujenadëur A: L pere uel se cumpré na Ferrari.
Rujenadëur B: CIE uel l pere se cumpré?
y nia: Cie uel pa l pere se cumpré?
CIE compra l pere? Cie compra pa l pere?
Cun CIE furnëis demez? Cun cie furnëis’a demez?
De CIE ie fat chësc? De cie ie pa fat chësc?


(Cëla nce: Particula pa o ’a te na dumanda)