a cura di Marco Forni

Can scrijen pa ë y can e?

L grafem ë reprejentea n vocal plutosc daviert. L ie n sonn che se concia ite danter l [ę] palatal daviert y l [a] zentrel y che vën for azentà. La silba te chëla che l vën dant ie nce la silba foneticamënter plu sterscia dla parola (o na parola mé cun una na silba):

bu-tëi-ga, ca-lën-der, cëi-na, cëir, -sa, chël, chëu-tra, ëi-fo-ma,
ëu-ra, Gher-dëi-na, -tra, ma-, ma--cia, ma-rën-da,
mu-nëi-da, nëif, Sël-va, sva-, Ur-ti-jëi

N.B.
Ël be-ne-dësc (la silba azenteda ie: -dësc)

ma:

la be-ne-de-scion (la silba azenteda ie: -scion)
be-ne-

Ël maia da cëi-na.
ma:

Cené cëi-nen dala set da sëira.


La paroles che fina tl singuler cun -ël à l plurel cun -ëi

chëlchëi
ciavëlciavëi
pavëlpavëi


L ë vën scrit dan i pra la desinënza di verbs tla 2a persona plurel dl:

indicatif prejënt indicatif futur congiuntif prejënt
vo depenjëis depenjerëis che depenjëise
vo jëis jirëis che jëise
vo scrijëis scrijerëis che scrijëise
vo mandëis manderëis che mandëise


La paroles che tl singuler fina cun -à, -é, -el, -al (cun -al mé n valguna paroles) azentei, vën tl plurel scrites cun e zënza i doi ponc.

zitàziteies
sculésculeies
penelpeniei
ciavalciavei
tublàtublei
ciuléciuleies
stivelstivei

Tl rujenà auden nce: *zitëies, *sculëies, ma tl scrit vëniel cunsià de se tenì ala regula dessëura.

Ezezion fej i plurei de:

marcmarcëi
piciàpicëi


L difton -ëu- vën a se l dé, sce l ti va danora l vocal i. L se trata de n difton descendënt cun l azënt sun ë, che propi per chësta rejon ti permët a chësc vocal de unì realisà scialdi daviert. Sce l consonant che vën do l difton -ëu- ie da sëul, formel cun l difton na silba: mi/ëur. Canche l consonant ie al incontra cumbinà cun n vocal, formel cun chësc na silba a pert: fi/ëu/ra

da/ni/ëu/ra, ji/ëut, sa/ji/ëul, se/ni/ëur, sfa/di/ëus, stu/di/ëus, va/ri/zi/ëus

L vocal ë forma nce la desinënza -ë dl infinitif de n valgun verbs dla 1a coniugazion y dantaldut de chëi che vën da verbs latins che fina cun -care (ti ejëmpli tlo dessot ie marcheda for duta l’ultima silba):

ciar, desmin, fi, man, ta, pi, run, se, sma, stan, stur, sva

N.B. L talian à mantenì la desinënza latina -care. Tenian cont de chësc fat, possa chëi che stënta a desferenzië se lecurdé che a -care talian curespuend tl gherdëina -. A verbs talians che fina cun -gare curespuend tl gherdëina -, a verbs che fina cun -ciare curespuend -:

‘mancare’     man
‘seccare’      se
‘albergare’    alber
‘allungare’    slun

ma:

‘ghiacciare’     dla
‘intrecciare’     nter
‘minacciare’    mana


A chisc verbs iel mo da junté pro chëi de 1a categoria che à l vocal -i- dan la desinënza azenteda -ë dl infinitif.

ciaunië, giamië, ma, ncaunië, ntussië, sfumië y n.i.

Ie maie gën jopa da cërn (ma-ie: la silba azenteda ie la prima).
Dé da ma ai pueresc (ma-: la silba azenteda ie l’ultima).