a cura di Marco Forni

L apostrof ne vën nia metù

• do l articul determinatif masculin, sce la parola che vën do scumëncia cun n vocal:

l ambolt, l ann, l ejam, l inuem, l or, l ucel

• l apostrof ne vën nce nia metù do l pronom masculin protlitich nominatif y acusatif l, dan na parola che scumëncia cun n vocal.

Ejëmpli cun l nominatif tla funzion de soget:

L nes à nia saludà.
L ie jit a Maran.

Ejëmpli cun l acusatif tla funzion de oget diret:

L mut l aud.
Ël l à ancuntà a scola.

Ëila l à giatà.
Ël l à perdù te auto.

Al pa perdù l tacuin?
Sci, ël l à perdù sun streda. (= Ël à perdù l tacuin sun streda).

Canche l vën a se l dé na secuënza cun l o la soget y l oget diret, vëniel cunsià de adurvé per l pronom soget la forma tonica ël o ëila.

L l à udù.
miec: Ël l à udù (= ël à udù ël).

La l à bruntlà.
miec: Ëila l à bruntlà (= ëila à bruntlà ël).