2.5 I pronoms y i agetifs pronominei


N liam cun la mujiga se svilupea tl cervel di mutons dan la cuscienza logica. L vën dit nsci da neurologs esperc y ie ti crëie, nia mé per la crëta che é ala scienza y ai ­scienziac, ma nce per la pitla esperienzes che é fat nstës da pitl. Memorisé mujiga ie una dla prima ativiteies natureles dla persona, che scumëncia dan l mparé razionel. L dassëssa perdrët tleché chësta cunscidrazion per capì tan mpurtanta che sibe l’educazion mujighela bele a pië via dala scolina. Na mënt che scumëncia bele scial­di abenëura a memorisé cianties da pop, possa nce tl medemo mumënt scumencé a scuté su cun plajëi la mujiga de Mozart. L é purvà ora cun mi mutons pitli y é arjont vel’ pitla legrëza.

  • La paroles auzedes ora a cueciun tl test ie pronoms. Chësta paroles à na funzion fundamentela: n les adrova per mustré su chi che rejona o scota su, de cie che l vën rujenà (per ejëmpl, tl test nes dij ie chi che rejona; ti a chi crëier: a neurologs esperc); o lië adum pertes de n test, giamian ora inuemes o d’autri elemënc dl descurs (pitla esperienzes che é fat; l pronom relatif che ie mpede la paroles: pitla esperienzes) o a dì danora o tré ca inò da nuef pertes dl descurs (L vën dit nsci da neurologs esperc; l pronom l vën adurvà per nia dì mo n iede la frasa dant: N liam cun la mujiga se svilupea tl cervel di mutons dan la cuscienza logica).
  • La paroles auzedes ora a vërt ie ntant sce agetifs. Coche i agetifs cualificatifs (cfr. cap. 2.4) acumpanieia nce i agetifs determinatifs inuemes, ma i njonta determinazions n cont dl numer (prima ativiteies), sce zeche ie daujin o dalonc (chësta cunscidrazion), n cont dl tëmp (medemo mumënt), de purtenienza (mi mutons), de cuantità (vel’ legrëza). Davia che i à nce formes medemes ti pronoms curespundënc, ti dijen nce agetifs pronominei.


I pronoms y i agetifs pronominei ie pertes mudëntes dl descurs. Tramedoi ie grupes de paroles stlutes, chël uel dì che les ie metudes adum da n numer determinà de paroles y che ne possa nia crëscer. L ne n’ie nia puscibl, nfati, crië da nuef pronoms y agetifs pronominei, coche l suzed, ntant sce, cun inuemes, verbs y agetifs cualificatifs.

Pronom vën dal latin pronomen (= che sta mpede l inuem, che giamieia ora l inuem).

Rita ie pieda via nsëira. La ie ruveda nsnuet. Ie son jit a la tò a Persenon. L viac ti à scialdi plajù.

Robert ie pià via nsëira.L ie ruvà nsnuet. Ie son jit a l tò a Persenon. L viac ti à scialdi plajù.

Nosc mut ie pià via nsëira. Nosta muta ie pieda via nsëira. L ie ruvà / La ie ruveda nsnuet. Ie son jit a l / la tò a Persenon. L viac ti / ti à scialdi plajù.

La lëtra ie pieda via dan n diesc dis. La ie ruveda mpermò ncuei. É messù jì a me la tò tla posta.

Eserzizies

Cuncé ite l drë pronom.
Ie pa chël nosc camesëul strënt?
Sci, chël ie danz l !
Ie pa chësc vosc sbeter curt?
Pu sci sci che l ie l !
Ie pa chëi cavia si scapins grosc?
Chël pa pu che i ie i !
Ie pa chëstes ti manëces?
No, les ne n’ie nia .
Ie pa chëles ti ciauzes?
No, chëles ne n’ie danz no .
Ie pa chisc ti ciauzei?
No, chisc sarà pa bën .
Ie pa chëles nosta ombreles?
Pu no no, les sarà pa !
Ie pa chisc vosc ciapiei? 
No, chisc ne n’ie nia i .
Ie pa chëstes si cazines?
No chëstes no, ma chëles ie .
 
cialé do soluzions